Trang chủ Hướng dẫn sử dụng
Trách nhiệm của website Chocongnghiep.com.vn

TRÁCH NHIỆM CỦA WEBSITE CHOCONGNGHIEP.COM.VN

Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các dịch vụ của website Chocongnghiep.com.vn trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải giữa các bên. Nếu sau 30 ngày các Bên không giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền nơi đặt trụ sở chính của website Chocongnghiep.com.vn để giải quyết và áp dụng pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.